Bestuur

BESTUUR SCHIETVERENIGING WESTKAPELLE

VOORZITTER: Henk den Exter (Dagelijks Bestuur)
SECRETARIS: Bert de Feij (Dagelijks Bestuur)
PENNINGMEESTER: Jaap de Looff (Dagelijks Bestuur)

BESTUURSLID: Vice Voorzitter: Paul Moerings
BESTUURSLID: Onderhoud en Wapenbeheer: Frans Lievense
BESTUURSLID: Kantinezaken en Schoonmaak: Kees Hoogesteger
BESTUURSLID: Kaartbureau / Wedstrijden: Paul Moerings
BESTUURSLID: Jeugdzaken: Adrian Oreel

COMMISSIES
De vereniging heeft ook een aantal commissies in het leven geroepen die onmisbaar zijn voor een schietvereniging mede vanwege de afwijkende organisatie ten opzichte van andere verenigingsverbanden. Schietvereniging Westkapelle kent een aantal commissies, te weten;

BALLOTAGECOMMISSIE
De Ballotagecommissie bestaat uit drie leden:
de voorzitter en twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur;

Deze Ballotagecommissie heeft tot taak de antecedenten van de aangemelde aspirant leden te controleren en is gerechtigd daartoe die informatie in te winnen die haar noodzakelijk lijkt. Zij draagt na minimaal zes maanden een aspirant lid bij het bestuur voor, om al dan niet als definitief lid te worden toegelaten. De leden van de Ballotagecommissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

KASCOMMISSIE
De Kascommissie wordt jaarlijks benoemd door de leden op de algemene vergadering. Deze Kascommissie bestaat uit twee niet bestuursleden, waarvan er ieder jaar één aftredend is. De Kascommissie voert één keer per jaar, voor de voorjaarsvergadering, de kascontrole uit over het boekjaar waarvoor de commissie is benoemd. Ook wordt gekeken naar de aanwezigheid van de op de inventarislijst vermelde eigendommen van de vereniging.

COMMISSIELID TECHNISCH ONDERHOUD
Het technisch onderhoud betreft alle technische zaken van de vereniging, zoals verlichting, verwarming, beveiligingssysteem, baantransporteurs, baanverlichting, electronische schotwaarderingssystemen, keukenapparatuur, hang- en sluitwerk, constructie- en beheer van het gebouw, etc. Deze functie kan door verschillende leden worden uitgevoerd, afhankelijk van de competenties van leden. Deze functie staat onder verantwoording van het Bestuurslid “Onderhoud en Wapenbeheer”.

COMMISSIELID ONDERHOUD WAPENS
Senior lid met specifieke kennis over wapens gaat over de service- en onderhoud en goede werking van de verenigingswapens, testen en justeren. Deze functie staat onder verantwoording van het Bestuurslid “Onderhoud en Wapenbeheer”.

WAPENBEHEERDERS
Functie: Wapenbeheerders zijn leden van de vereniging die in het bezit zijn van een verenigingsverlof. Zij zien toe op het uitgeven en gebruik van verenigingswapens & munitie.

JEUGDTRAINERS / BEGELEIDERS
Onze vereniging kent een grote groep jeugdleden die trainen op de jeugdavonden, eens per twee weken. Functie van de jeugdtrainers en begeleiders is: Begeleiden, opleiden en stimuleren van onze jeugdschutters in het vooruitzicht, vanaf de leeftijd van 18 jaar, door te stromen naar de seniorengroep. “De jeugd heeft de toekomst!”.

COMMISSIE BARDIENSTEN
Deze commissie bestaat uit een vast aantal mensen dat op toerbeurt, volgens rooster, bardiensten verricht.

SCHOONMAAK VAN DE ACCOMMODATIE
Deze commissie bestaat uit een vaste groep mensen, die per toerbeurt, volgens rooster, er zorg voor draagt dat de vereniging schoon blijft. Ongeveer eens per jaar is er een grote schoonmaakactie waarvoor leden, partners en vrijwilligers worden opgeroepen om eenmalig hulp te bieden.

WEBSITE & ICT BEHEER
De website commissie bestaat uit de webmaster en de bestuursleden. De bestuursleden zijn gezamelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Op- en aanmerkingen met betrekking tot de website kunnen ook worden gecommuniceerd via ons e-mail adres.

Bert

ELEKTRONISCHE SCHOTWAARDERING
Commissielid voor Technische aangelegenheden met betrekking tot de computer gerelateerde systeem- en infrastructuur voor de geautomatiseerde schietbanen van Reflex Shooting.

Kijk voor meer informatie op de site van Reflex Shooting

Privacy beleid Schietvereniging Westkapelle

realisatie & webdesign: LunVisie InfoTech Zeeland